Menighedsrådsvalg 2020

I Borum og Lyngby menighedsråd skal der vælges 5 menighedsrådsmedlemmer på valgforsamling tirsdag d. 15. september 2020. På valgforsamlingen opstilles en liste blandt de fremmøde medlemmer af Folkekirken og hermed er valget gennemført. De nye råd træder til 1. søndag i advent.

Forud for valgforsamlingen afholdes et orienteringsmøde  tirsdag d. 12. maj, se yderligere i vores kalender her på hjemmesiden. På orienteringsmødet vil menighedsrådene orientere om medlemmernes funktioner og arbejdet i den foregående periode.

På menighedsrådets første møde, som skal findes sted før 1. søndag i advent, konstituerer rådet sig med:

Formand, vælges for 1 år ad gangen.

Formanden leder møderne, og modtager post til menighedsrådet og er den, som samler alle trådene.

Næstformand, vælges for 1 år ad gangen

Næstformanden fungerer i formandens forfald.

Herefter finder valg til enkeltposter sted:

Kasserer

Den folkevalgte kasserer har forbindelsen til ekstern kasserer hos henholdsvis Landsforeningen af Menighedsråd for Borums vedkommende og Kirkekasserer Vest for Lyngbys vedkommende.

Kontaktperson

Kontaktpersonen bemyndiges til på rådets vegne at give forskrifter og ansvisninger til og modtage henvendelser fra personalet (kirketjenere, gravere, kirkesangere og organist).

Sekretær

Sekretæren skriver referater fra menighedsrådsmøderne.

Kirkeværge

Kirkeværgens område er tilsyn med kirkens bygninger og kirkegården.

Så på den måde kan man vælge funktion efter, hvor ens interesse/kompetence ligger. Og allervigtigst er det, at menighedsrådets medlemmer altid samarbejder på bedste vis og hjælper hinanden hen ad vejen, så man kommer aldrig til at stå alene. Hertil kommer, at Borum og Lyngby nok er to små sogne, men vel at mærke to små aktive sogne, med hver deres velbesøgte arrangementer i kirkerne, sognegården, kirkehuset og Kringlen.

Men alt er afhængig af, at der er nogen, som vil gå ind i menighedsrådene og føre arbejdet videre, for kun sådan kan vi bevare kirkelivet i vore sogne, til gavn og glæde – for os alle.